ताजा समाचार

türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi soruları 13

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Konsolide metin

97) Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir? A) Koruma görevi önemli kişiye göre yapılmalıdır.b) Koruma görevine ilişkin her türlü araç ve alternatif plan önceden hazırlanmalıdır.c) Önemli kişi her türlü utandırıcı durumdan korunmalıdır.d) Koruma şekli önceden belirlenmelidir.e) Önemli kişi evinde iken koruma görevi kaldırılmalıdır. İngiltere’de sanal kumar ile ilgili çok sayıda ve farklı kanunlar vardır. İngiltere’de üst düzey yöneticilerin kumar , bahis , piyango ve online kumar oynaması ayrı kanunlarla yasaklanmıştır. Bahis ile ilgili yapılan düzenlemeye göre; bahis internet üzerinden oynanabileceği kabul edilmiştir. Çünkü İngiltere’de bahis operatörleri bahislere pey sürme işleminin telefonla yapılabileceğini öngörmüştür bu nedenle telefon arayıcılığı ile yapılabilen pey sürmenin online bir sistem ile yapılmasında sakınca görülmemiş ve online bahis sitelerine lisans vererek hukuki olarak ta bu sitelerin faaliyet göstermesine izin verilmiştir. Bir diğer form olan kumarlardan casino , bingo ve bir çok piyangonun internet üzerinden oynanmasını düzenlenen kanunlar ile illegal kabul edilip lisans verilmemektedir. Özellikle piyango biletlerinin internet üzerinden satışına -piyango biletinin bir makine tarafından satılamayacağı gerekçesi ile – karşı çıkmış ve kanunlarla yasaklamıştır. MADDE 5 – Gerçek veya sanal reklamın makul ölçülerde ve futbol maçının bütünlüğünü muhafaza edecek şekilde kullanımının sağlanması esastır.Gerçek veya sanal reklam ibareleri  ve şekillerinin  spor anlayışına , ahlak ve adaba aykırı düşmemesi esastır. Özellikle alkollü içkiler , tütün mamülleri  , kumar yatırımları ile ilgili ,    politik , ırkçı veya dini içerikli  reklamlar  kesinlikle yasaktır.Gerçek veya sanal,  her türlü reklam alınması Federasyonun iznine tabidir. Reklamlara ilişkin sözleşmeler ve reklamların bir  örneği  7  gün öncesinden Federasyona gönderilir. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ifadesi geniş bir ifade olup internet https://casinom-hub.com/, web, cep telefonu mobil uygulamaları ve sosyal medya uygulamaları da dahil her türlü bilişim ve teknolojik araçla oynatılan kumarı kapsamaktadır.

Bu dersin amacı; hukuk ve ceza davalarına ilişkin çeşitli dilekçelerin hazırlanması, icra takibi safhasında kullanılan takip talebi ile ödeme ve icra emir gibi yazıların içerikleri, mahkemelerce kullanılan bazı müzekkere örnekleri ile avukatlık, hukuki danışmanlık veya hâkimlik-savcılık mesleğine ilişkin meslek kuralları hususlarının incelenmesidir. Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) II dersinin amacı, öğrencilerin özel borç ilişkilerinin Kanun’da yer alan diğer türlerini öğrenmelerinin ve bu şekilde gündelik hayatın ve ticari yaşamın en önemli sözleşmelerini çok boyutlu olarak öğrenerek yetkin hukukçular olarak yetişmelerinin sağlanmasıdır. Hukuk ve edebiyat dersinde, edebiyatın hukuk açısından önemiyle birlikte, edebiyat alanında ortaya konulan Türk ve Yabancı yazına ait eserler önceden belirlenip bir inceleme sırasıyla ele alınacaktır. Yargı örgütü dersinde, yargı işlevi ve mahkeme kavramları, yargı çeşitleri ve kuruluş, görev ve işleyişleri itibariyle yetkili yargı yerleri, yargılamaya egemen olan ilkeler, yargı görevlileri, tahkim ve hakem mahkemeleri ile icra ve iflas teşkilatı ele alınıp incelenmektedir. Öğrencilerin yargı çeşitlerini, bunlar arasındaki farkları öğrenmesini sağlamak temel amaçtır. Bir uyuşmazlığın hangi merciinde çözümleneceği bilgisi verilmeye ve yargılama ilkelerinin benimsenmesi sağlanmaya çalışılacaktır. Devletin kökeni, çeşitli toplumsal sistemlerde devletin kurumsallaşması, unsurları ve işlevlerinin tanıtılması; modern toplumda devletin işlevleri ile insan hakları ve özgürlükleri arasındaki teorik ve kurumsal ilişkilerin ortaya konulması bu dersin ana konularını oluşturmaktadır. (3) İtiraz, yetkili üst disiplin amiri tarafından üç iş günü içinde karara bağlanır. İlave inceleme yapılmasının gerekli olduğu durumlarda bu süre bir katına kadar uzatılabilir. (3) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektirecek durumun oluştuğunun disiplin amirleri tarafından tespit edilmesinden itibaren bir yıl ve her hâlde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlendiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra aynı sebeple yüksek disiplin kurulu tarafından ceza verilemez. (3) Hukuk sınıfına mensup subaylar arasından atanmış disiplin subayının bulunmaması yahut görevini yapmasını engelleyici sebeplerin bulunması halinde, disiplin subaylığı görevi atama veya görevlendirme suretiyle diğer sınıflara mensup subaylar tarafından yapılır.

Ancak bu yetkinin istisnai olarak kullanılması ve suistimal edilmemesi gerekir. Cezanın derhal yada uygun bir zamanda infazı mümkün iken sırf cezalıyı geç terhis etmek saikiyle cezanın infazının terhise bırakılması yetkinin kötüye kullanılmasıdır. Disiplin cezalarının infazı için bir üst amire yapılan şikayetin sonucunun beklenmesi gerekmez[247]. Ayrıca disiplin amirleri zaruret hallerinde  cezanın sonraya bırakılmasını veya fasıla ile infazını emredebilir[249]. 4551 SK’la yapılan değişiklik öncesi aylık kesilmesi cezası,  maaş kat’ı adıyla ve kesinti oranları  en az 1/10, en çok 1/4  olarak uygulanmakta idi. Yine bu ceza ancak binbaşı ve daha üst  rütbeli subaylar tarafından verilebilmekte idi. Değişiklik sonrası aylık kesilmesi cezası üsteğmen ve daha üst rütbeli subaylar tarafından verilebilmektedir. Kesinti oranları ise en az 1/25, en çok 1/8 olarak belirlenmiştir.

(4) Yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunan kimse isterse, gideriDevlet Hazinesine ait olmak üzere önceki hükmün iptaline ilişkin karar ResmîGazete ile ilân olunacağı gibi mahkemenin takdirine göre diğer gazetelerle deilân edilebilir. (2) Delillerin mahkemece veya naip hâkim tarafından veya istinabesuretiyle toplanması sırasında, soruşturmaya ilişkin hükümler uygulanır. (2) Aksi hâlde yargılamanın yenilenmesi istemi, bir diyeceği varsa yedigün içinde bildirmek üzere Cumhuriyet savcısı ve ilgili tarafa tebliğ olunur. B) Hükme katılmış olan hâkimlerden biri, aleyhine ceza kovuşturmasınıveya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektirecek nitelikte olarak görevleriniyapmada sanık veya hükümlü lehine kusur etmiş ise. C) Hükme katılmış olan hâkimlerden biri, hükümlünün neden olduğu kusurdışında, aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkûmiyetinigerektirecek biçimde görevlerini yapmada kusur etmiş ise. (3) Yargıtayın ceza dairesi ileri sürülen nedenleri yerinde görürse,karar veya hükmü kanun yararına bozar. (4) Hüküm yalnız sanık tarafından veya onun lehine Cumhuriyet savcısıveya 262 nci maddede gösterilen kimselerce temyiz edilmişse, yeniden verilenhüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz. G) Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesindeki sıralamanın gözetilmemesiyüzünden eksik veya fazla ceza verilmiş ise. B) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddiasına uygun olarak sanığakanunda yazılı cezanın en alt derecesini uygulamayı uygun görürse. (3) Hüküm, temyiz dilekçesinde gösterilen sebeplerle bozulduğunda,dilekçede açıklanmış olmasa bile saptanan bütün diğer hukuka aykırılık hâlleride ilâmda gösterilir. (2) Temyiz eden, ret kararının kendisine tebliğinden itibaren yedi güniçinde Yargıtaydan bu hususta bir karar vermesini isteyebilir.

(3) Reçeteye tabi olmayan ilaçlar ve tedavilerin reklamları dürüstlük ilkesi çerçevesinde, gerçeği yansıtan ve doğrulanması mümkün unsurlardan oluşacak şekilde hazırlanır. (2) Reçeteye tabi ilaçlar ve tedaviler hakkında ticarî iletişim yapılamaz. (10) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Üst Kurulca yönetmelikle düzenlenir. (7) Sinema ve televizyon için yapılmış filmler ile haber bültenleri ve çocuk programları, planlanan yayın süreleri otuz dakikadan fazla olması hâlinde, her otuz dakikalık yayın süresi için bir kez olmak üzere reklam ve tele-alışverişle kesilebilir. (2) Tele-alışveriş yayınları hariç her türlü reklam yayınlarının oranı, bir saat başından bir sonraki saat başına kadarki yayın içinde yüzde yirmiyi aşamaz. (1) Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş, sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir. (8) Ticarî iletişim yayınlarının ses seviyesi diğer yayın bölümleri ile aynı seviyede olmak zorundadır.

  • Belirtilen durumlarda, suçların işlenmesi sırasında oluşan amirlik, disiplin amirliği olmadığından, bu kişilerin astlarına disiplin cezası verme yetkileri yoktur.
  • B) Sulh ceza işleri, asliye ceza hâkimi tarafından görülüyorsa itirazıinceleme yetkisi ağır ceza işlerini gören mahkeme başkanına aittir.
  • 657 SK’ya göre, disiplin kurullarının görevleri; kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına ilişkin olarak karar vermek (m.126/1) ve disiplin amiri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı (bir üst disiplin amirinin bulunmaması şartıyla) yapılacak itirazları sonuçlandırmak (m.135/1) şeklinde belirlenmiştir.

G) Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesindeki sıralamanın gözetilmemesi yüzünden eksik veya fazla ceza verilmişise. B) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddiasına uygun olarak sanığa kanunda yazılı cezanın en alt derecesiniuygulamayı uygun görürse. (3) Hüküm, temyiz dilekçesinde gösterilen sebeplerle bozulduğunda, dilekçede açıklanmış olmasa bile saptanan bütündiğer hukuka aykırılık hâlleri de ilâmda gösterilir. (1) Yargıtay, yalnız temyiz başvurusunda belirtilen hususlar ile temyiz istemi usule ilişkinnoksanlardan kaynaklanmışsa, temyiz başvurusunda bunu belirten olaylar hakkında incelemeler yapar. (1) Sanığın yararına olan hukuk kurallarına aykırılık, sanık aleyhine hükmün bozdurulması içinCumhuriyet savcısına bir hak vermez.

(2) Soruşturma işlemleri, Cumhuriyet savcısının emir ve talimatlarıdoğrultusunda öncelikle adlî kolluğa yaptırılır. Adlî kolluk görevlileri,Cumhuriyet savcısının adlî görevlere ilişkin emirlerini yerine getirir. (3) Cumhuriyet savcısı, adlî kolluk görevlilerine emirleri yazılı; acelehâllerde, sözlü olarak verir. (3) Şüpheli veya sanığın kendisinin sonradan müdafi seçmesi halinde,baro tarafından görevlendirilen avukatın görevi sona erer. (5) Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar görenin vekili deyararlanır. (3) Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delilolarak değerlendirilemez. İfade alma veya sorguya çekme sırasında hazır bulunan kişilerin isimve sıfatları ile ifade veren veya sorguya çekilen kişinin açık kimliği.

F) Artırma veya indirim sonucunda verilecek ceza süresi veya miktarınınbelirlenmesinde maddî hata yapılmış ise. A) Olayın daha ziyade aydınlanması gerekmeden beraate veya davanındüşmesine ya da alt ve üst sınırı olmayan sabit bir cezaya hükmolunmasıgerekirse. (2) Temyiz, sanık tarafından yapılmış ise, ek dilekçe kendisi veyamüdafii tarafından imza edilerek verilir. (2) Temyiz sebebi, ancak hükmün hukukî yönüne ilişkin olabilir. (2) Hüküm, temyiz yoluna başvurma hakkı olanların yokluğundaaçıklanmışsa, süre tebliğ tarihinden başlar. E) Cumhuriyet savcısı veya duruşmada kanunen mutlaka hazır bulunmasıgereken diğer kişilerin yokluğunda duruşma yapılması.

Türk vatandaşının tarafı olduğu bir uyuşmazlık ya da bu kurum veya kişilerle ilgili bir işlemi ilgilendiren bir konuda yabancı bir kamu görevlisine rüşvet vermesi halinde, bu fiilTürkiye dışında gerçekleşmiş dahi olsa,  Türkiye’de resen soruşturma ve konuşturmaya konu olabilir. Rüşvet suçu ile unsurları TCK’nın 2012 yılı değişiklikleriyle güncel halini almış olan  252. Türk Hukuku’na göre “görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya göstereceğibir başka kişiye menfaat sağlamak” rüşvet suçunu oluşturmaktadır. İtiraz üzerine duran takibi harekete geçirmek ise alacaklıya düşer. Alacaklı, elindeki belgenin niteliğine göre yasada belirtilen süreler içerisinde ya icra mahkemesinde açacağı itirazın kaldırılması, ya da genel mahkemelerde açacağı itirazın iptali davası ile borçlunun itirazının kaldırılmasını/iptalini sağlayarak takibe devam edebilir.

Comments

अरु समाचार

© NewsNepal 2018 - All Right Reserved.
newsnepal.com 2017.hlon.org